Käyttöehdot

SOPIMUSEHDOT

Voimassa 1.8.2019 lukien toistaiseksi.

Ehtojen soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Puzzle Sport Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöitten (jäljempänä ”Koutsi365”) kulloinkin käytössään olevissa verkko-osoitteissa (kuten esimerkiksi mutta näihin rajoittumatta: www.koutsi365.fi), tarjoamien verkkopalvelujen (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön ja Koutsi365:n Palvelussa tai muutoin kulutushyödykkeitä (kuten esimerkiksi mutta näihin rajoittumatta: , urheiluvälineet, vaatteet ja asusteet sekä valmennuspalvelut) hankkivan asiakkaan ja Koutis365:n väliseen asiakassuhteeseen.

Näitä ehtoja sovelletaan sekä rekisteröityneen että rekisteröitymättömän käyttäjän asiointiin Palvelussa. Ehtoja sovelletaan rekisteröitymättömän käyttäjän osalta Palvelun käyttöön niin kauan kuin käyttäjä käyttää Palvelua. Rekisteröityneen käyttäjän osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä vähintään siihen saakka, kunnes käyttäjän Käyttäjätunnus on poistettu. Palvelussa tarjottavien verkkovalmennuspalveluiden (jäljempänä ”Verkkovalmennus”) osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä aina vähintään kunkin valmennusohjelman kestoajan.

Palvelun sisältö

Palvelu on palvelukokonaisuus, johon sisältyy Koutsi365:n ja mahdollisten muiden, Koutsi365:n kanssa yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (jäljempänä ”Muut palveluntarjoajat”) kulloinkin tarjoamia palveluja, aineistoa sekä verkkokauppa kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa.

Koutsi365:llä ja Muilla palveluntarjoajilla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta.

Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan.

Koutsi365 voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa Muun palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Koutsi365 ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä taikka palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

Palvelujen käyttö

3.1 Palvelun käyttötarkoitus

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

3.2 Palvelun käyttö ilman rekisteröitymistä

Jotkin palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin Koutsi365 katsoo sopivaksi. Koutsi365 varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat Palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

3.3 Rekisteröityminen

Jotkin palvelut edellyttävät, että käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee myös valita itselleen käyttäjätunnus ja salasana (jäljempänä yhdessä ”Käyttäjätunnus”).

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä ei saa paljastaa Käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää Käyttäjätunnustaan. Koutsi365 ei vastaa Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli Käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän Käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen Käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi Koutsi365:lle. Koutsi365 voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.

Palvelun käyttäjän on oltava vähintään 15-vuotias. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelun käyttämistä.

3.4 Käyttäjätunnuksen poistaminen

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen info@koutsi365.fi. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun Koutsi365 kuittaa Käyttäjätunnuksen poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.

3.5 Käyttäjän tuottama sisältö

Tuottamalla mitä tahansa sisältöä kuten esimerkiksi tekstiä, kuvia tai videoita Palveluun, käyttäjä sitoutuu antamaan Koutsi365:lle täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen millä tahansa tavalla.

Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjän kaikki Palveluun kulloinkin tuottama sisältö on käyttäjän oman alkuperäisen työn tulosta eikä se riko mitään soveltuvaa lakia ja että käyttäjällä on oikeus antaa Koutsi365:lle oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla.

Jakamalla mitä tahansa sisältöä Palvelussa käyttäjä sitoutuu vastaamaan Koutsi365:n puolesta ja Koutsi365:n niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan Koutsi365:ttä kaikkia sellaisia kolmansien osapuolien esittämiä vaateita, kustannuksia (mukaan lukien kohtuulliset puolustautumiskustannukset), tappioita, vahinkoja, vastuita ja tuomioita vastaan, jotka johtuvat käyttäjän tuottaman sisällön esittämisestä Palvelussa.

3.6 Käyttäytyminen Palvelussa ja käytön estäminen

Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä Palvelussa. Palvelun käyttäjän tulee käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti. Koutsi365 pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:

laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen;

hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;

Koutis365:n tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;

Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä;

muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;

tekeytyminen toiseksi henkilöksi;

muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;

viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;

mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi;

minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Palvelusta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa Koutsi365 tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).

Mikäli Koutsi365 harkintansa mukaisesti katsoo, että käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt Palvelua mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, Koutsi365 voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta käyttäjää kohtaan estää käyttäjän pääsy Palveluun rajoittamattomaksi ajaksi tai poistaa käyttäjän Käyttäjätunnuksen.

Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältämän tai Koutsi365:n Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Koutis365:lle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Koutsi365:n ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Erityisesti Verkkovalmennuksessa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat Koutsi365:n luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on Koutsi365:n yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan Palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti Koutsi365:lle tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

Palvelun käytettävyys

Koutsi365 ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. Koutsi365 ei takaa, että Palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

Palvelussa annetut tiedot

Vaikka Koutsi365 yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä.

Palvelussa esitettävät tuotteiden saatavuustiedot tai tuotteen hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä eikä Koutsi365 ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle hyvityksiä jos jokin tuote on myyty loppuun tai jos Palvelussa on virheellisiä hintatietoja. Koutsi365 pidättää oikeuden virheellisistä hintatiedoista johtuvien kauppojen perumiseen. Koutsi365:llä on oikeus korjata havaitut virheet ja koska tahansa muuttaa Palvelussa julkaistuja tietoja.

Lisäksi käyttäjän tulee aina itse arvioida Palvelussa tai käyttäjälle muutoin Palvelun puitteissa annettujen ja erityisesti liikuntaan ja ruokavalioon liittyvien tietojen soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa käyttäjän terveydentilan, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset olosuhteet.

Vastuunrajoitus

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelua nettivalmennuksen kuten myös leirien, ohjattujen harjoitusten ja tapahtumien osalta käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla.

Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin se on ja Koutsi365 varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, ja muokata Palvelua.

Koutsi365 ei vastaa miltään osin Palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.

Koutsi365 ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelusta.

Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, Koutsi365 ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelun (ml. Verkkovalmennuspalvelun) käytöstä tai käytön estymisestä.

Sopimusehtojen muutokset

Koutsi365 varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan Palvelussa. Jatkamalla Palvelun käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.

Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle.

Koutsi365:llä on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää Palvelu sekä kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannen osapuolelle tai nimeämänsä kolmannen osapuolen vastattavaksi liiketoimintakaupan tai yritysjärjestelyn johdosta taikka muusta perustellusta syystä.

Tuotteiden toimitusehdot

Sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen Koutsi365:lle ja kun Koutsi365 on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen.

Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Koutsi365 pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.

Koutsi365 vaihtaa tuotteen toiseen tai palauttaa rahat mikäli asiakas on ostanut tuotteen, mutta sitä ei syystä tai toisesta löytynyt varastosta.

Omistusoikeus tilattuihin tuotteisiin säilyy Koutsi365:llä, kunnes tuote on kokonaan maksettu.

Palvelussa voi maksaa ainoastaan Koutsi365:n kulloinkin hyväksymillä maksutavoilla.

Vaaranvastuu tuotteen katoamisesta tai vioittumisesta siirtyy asiakkaalle tuotteen luovutuksen yhteydessä. Kuljetuskaupassa vaaranvastuu siirtyy luovutettaessa tuote kuljettajalta, rahdinkuljettajalta tai muulta toimituksen suorittamiseen määrätyltä henkilöltä tai yhteisöltä asiakkaan hallintaan. Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, vaikka asiakas ei olisi paikalla tuotetta luovutettaessa

Koutsi365 vastaa toimittamansa tuotteen virheettömyydestä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan valinnan mukaan tuotteen virhe voidaan korjata tai toimitettu tuote voidaan vaihtaa. Koutsi365 pidättää oikeuden kieltäytyä valitusta korjaustoimenpiteestä, mikäli se osoittautuu mahdottomaksi tai aiheuttaa kohtuutonta vaivaa muihin korjaustoimenpiteisiin verrattuna. Mikäli virhettä ei ole mahdollista tai suositeltavaa korjata, asiakkaalla on valintansa mukaan oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua, mikäli virhe on olennainen.

Koutsi365 ei vastaa mistään välillisistä, välittömistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Maksutavat

Ellei Palvelussa toisin erikseen ilmoiteta, Palvelussa hyväksytyt maksutavat ovat luottokortti- ja verkkopankkimaksu. Kotimaisten pankkien verkkomaksuilla maksaessa toteuttajana ja maksupalvelun tarjoajana toimii Paytrail Finland OY (2122839-7 ) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, American Express tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Puzzle Sport Oy näkyy maksun saajana korttilaskulla.

Paytrail Oyj

Koutsi365:n maksupalvelu välittäjänä toimii Paytrail Finland Oy. Checkout on kotimainen palvelu, joka kuuluu Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitos rekisteriin. Paytrail Oyj säätelevät finanssialan tiukat lait ja säädökset. Paytrail Oyj ottaa turvallisuuden vakavasti, ja se näkyy palvelun laadussa ja tietoturvassa sekä valvonnassa ja asiakasvalinnassa. Paytrail Oyj on osa OP Ryhmää ja tekee yhteistyötä pankkien ja muiden maksulaitosten kanssa kehittääkseen alan käytänteitä entistä paremmiksi. Paytrail Oyj tukena ovat myös OP:n monipuoliset asiantuntijapalvelut.

Paytrail Oyjkerää maksutapahtuman yhteydessä nimen, IP-osoitteen, tilinumeron, sähköpostiosoitteen, osoitteen, postinumeron postitoimipaikan sekä henkilötunnuksen. Tapauksen mukaan osa tai kaikki näistä tiedoista.

https://www.paytrail.com/tietosuojaselosteet

Etämyynti ja peruuttamisoikeus Digitaaliset palvelut

Digitaalisten palvelujen (muun muassa Verkkovalmennukset) osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan kyseistä palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä.

Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta silloin, jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan suostumuksin ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista. Verkkovalmennuksen osalta palvelun toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin kun asiakkaan käyttäjätunnuksille luodaan käyttöoikeudet Verkkovalmennukseen ja asiakas voi aloittaa Verkkovalmennuksen käytön.

Tavarat

Tavaroiden (muun muassa vaatteet, asusteet, urheiluvälineet, kengät) osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan tilatun tavaran vastaanottamisesta (toimitus on asiakkaan noudettavissa).

Peruuttamisoikeus ei kuitenkaan koske muun muassa:

tavaraa jota ei voi hygieniasyistä paketin avaamisen jälkeen palauttaa (mm. urheilutrikoot ja alusvaatteet)

asiakkaalle signeerattuja tai muuten yksilöllisesti valmistettuja tuotteita

Mikäli sopimus peruutetaan, on kummankin osapuolen palautettava vastaanottamansa suoritus. Koutsi365 palauttaa asiakkaalta saadut suoritukset lukuun ottamatta tuotteen toimittamisesta asiakkaalle aiheutuneet toimituskulut silloin jos asiakas on valinnut tilauksen toimitustavaksi muun toimitustavan kuin edullisimman vakiotoimitustavan. Koutsi365:llä on kuitenkin oikeus pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes asiakas on palauttanut tuotteen (myyntikuntoisena) Koutsi365:lle

Tuotteiden palautuksesta peritään normaali toimitusmaksu 5€.

Asiakkaan tulee pitää tuote olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä siihen saakka, kunnes Asiakas on päättänyt pitää tuotteen. Mikäli asiakas ei voi palauttaa tuotetta joko kokonaan tai osittain tai se palautetaan alkuperäistä huonommassa kunnossa, Koutsi365:llä on oikeus vaatia asiakkaalta tuotteen arvon alentumista vastaava korvaus. Asiakas vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista posti- tai muista toimituskustannuksista.

Tuotteen ja maksujen palautus on suoritettava 14 päivän kuluessa. Määräaika alkaa kulua asiakkaan osalta siitä, kun asiakas on ilmoittanut kaupan peruuttamisesta Koutsi365:lle peruuttamisilmoituslomakkeella ja Koutsi365:den osalta siitä hetkestä lukien, kun Koutsi365 on vastaanottanut asiakkaan toimittaman purkuilmoituksen ja tuotteen.

Tavaroiden noutamatta jättämistä ei pidetä tässä tarkoitettuna peruuttamisena. Tilaus katsotaan noudetuksi kun se sisältää palautuslomakkeen. Noutamattomista tilauksista veloitamme 10€ toimituskuluja. Tätä kulua ei peritä mikäli asiakas on ilmoittanut meille Postin säilytysajan puitteissa ettei nouda tilaustaan.

Tuotteita toimitetaan vain Suomeen. Jos haluat tilata tuotteita ulkomaille, ota yhteyttä asiakaspalveluun: info@koutsi365.fi

Ylivoimainen este

Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, Koutsi365:stä riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, Koutsi365 vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta Koutsi365:ltä sopimuksen rikkomisesta.

Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Koutsi365:n ja asiakkaan väliset Palvelua tai asiakkaan Koutsi365:ltä hankkimaa kulutushyödykettä koskevat riitaisuudet käsitellään Kouvolan käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Kouvolan käräjäoikeudessa.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintaa koskevat säännöt.

Henkilötietojen käsittely ja käyttö

Koutsi365 käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan tietosuojasäännösten ja tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla.

Palveluun rekisteröitymällä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Koutsi365 voi käyttää käyttäjän nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin mukaan lukien sähköisen suoramarkkinoinnin ja sen, että nämä tiedot luovutetaan Koutsi365:n yhteistyökumppanille vastaaviin suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Koutsi365:lle.

Tämä sivusto käyttää evästeitä varmistaakseen sinulle mahdollisimman hyvän käyttökokemuksen. Lue lisää